Raliber What You Say?!

Radio, online - Komisaun Organizadora ba programa Hakbi’it  lideransa feto no partisipasaun iha eleisaun 2012 halao  konferensia nasional durante loron rua ho Tema” Ho Feto nia Lideransa Lori Ita Ba Paz  no Estabilidade.

Konferensia ne'e halao iha  salaun Delta Nova Comoro Segunda, (6/12). Objetivu husi Konferensia nasional ne’e atu identifika no kompila nia areas prioridades, estrategia no  atividades ba halo planu estrategiku diak ida hodi apoiu autor sira no intidades nia servisu hodi hakbi’it lideransa feto partisipasaun iha eleisaun 2012 iha Timor leste.

Presidente Grupo Mulhreres Parlamentar Timor Leste (GMPTL), Josefa Pereira hateten katak, konfrensia nasional ne'e rezultado husi prosesu ne'ebe hahu husi workshop nasional atu promove lideransa partisipasaun feto iha eleisaun 2012  ne'ebe halao liu tiha iha loron dia 7-8 Novembru.

Josefa hatutan, konfrensia nasional loron rua ne'e hodi deskuti estrategia,atu aumenta partisipasaun feto iha eleisaun 2012  nune'e mos sira atu kandidata  sira nia an  no sira mos  bele ezerse direitu votu nian.

Deputado ne'e afirma katak, alende deskuti estrategia  partisipasaun sira mos bele debate dezafiu, problemas, difikuldade ne'ebe feto  sira hetan atu bele partisipa iha vida politika.

“Problema barak ami identifika hanesan la iha osan  ou votasaun finanseira ba parpol sira atu kapasita feto sira no difikuldade ida mos ne'ebe ami hetan  susar tebes atu identifka kandidata potensias ba parpol sira,”Josefa konfsa.

Reprezentante espesial UNMIT Ameerah Haq iha ninia deskursu hateten katak,nia sente kontente atu partisipa konfrensia nasional  kona ba hadia feto nia lideransa no partisipasaun iha eleisaun 2012 .

Ameraah hateten katak, servisu atu haforsa lideransa feto iha timor leste ba vida politika nudar buat ida ne'ebe ita halibur husi sosiedade sivil.no mos nia sente kontente rona noticia katak feto husi parpol 22 asina ona plataforma politika ida ba elisaun 2012 ida ne'e hanesan fo sinal importante ba unidade objetivu .

Konferensia nasional ne’e hetan partisipa husi Sekretariu Estado  Conselho Ministro, Ministro Agrikultura, Representante Parlamentu Nasional Feto Partido Politikus sira, NGO Nasional Internasional, Rede Feto, CNE, Xefi Sukus no sosiedade sivil.