TL Jogo Pra-kualifikasaun Ultra-passa ba Kualifikasaun

Dili, Radio Online, Jogador Sekretario Jeral FIFA Amandio Sarmento hateten mos katak, ita nia jogador manan uma nain Mongolia ho golu 1-0 marka golu husi Patrick Faviano, numeru 19, iha minutu 9 jogu primeira parte.