SEKOMS asina MoU ho SFCG haforsa radio komunidade

Radio, online -  Search for Common Ground (SFCG) NGO Internasional ida ne’ebe harii ho misaun atu transfoma maneira mundu atende konflitu, ses husi maneira adversariu ba dalan koperativu, sei servisu hamutuk ho Secretario do Estado Komunikasaun Sosial (SEKOMS) ne’ebe ho nia misaun atu asegura servisu komunikasaun ne’ebe ho kualidade as, asesuavel, sustentavel no kredibel.

“Ohin, loron 21 Novembru 2013 halo parte importante ida ba SFCG no SEKOMS liu husi asina MoU ida hodi hakaben misaun rua ne’e ba haforsa servisu komunikasaun liuliu ba halo transformasaun ba konflitu; spesifikamente hodi haforte liu tan Institusaun Radio komunidade atu nune’e sira bele pro ativu liu tan hodi hola parte iha prosesu harii dame e prosesu dezenvolvimentu iha Timor-Leste,”dehan Sekertariu Estadu Komunikasaun Sosial, Neli Isaac Sarmento.

MoU ne’e hahu funsiona desde hetan asina husi representante SEKOMS, Luis Evaristo Soares nudar Direitur Community Radio Center (CRC) no Country Director SFCG, Jose Francisco de Sousa ho durasaun tinan ida no iha posbilidade ba kontinuasaun iha futuru.

Responsabilidade ne’ebe mak SFCG asumi iha servisu hamutuk ida ne’e mak fasilita no kordena planeamentu, halo preparasaun no implementasaun aktividades relevante sira iha seitor media hanesan fo treinamentu, halao workshop, forum no sel-seluktan.

Entretanto SEKOMS asumi responsabilidade atu fasilita ba SFCG rekursu ne’ebe presiza ba realize aktividades sirahasaekapasitasaunnian no mosredekontakto no ligasaun nian.

SEKOMS no SFCG iha alvu hanesan ne’ebé maka atu harii kapasidade radio komunidade sira nian, liliu ba preparasaun atu tama ba prosesu desentralisaun. Hodi nune’e radio komunidade sira sei hola papel ne’ebé importante tebtebes.

Iha tempu besik SEKOMS sei organiza seminario ida ba radio komunidade sira no SFCG sei fasilita hodi lori espertu ida iha area radio komunidade nian husi rai liur hodi fahe hanoin kona-ba oinsa tau lolos fali eksistensia radio komunidade ninian. Ida ne’e mak servisu hamutuk dahuluk ne’ebe SFCG ho SEKOMS sei halo nudar inisiu husi MoU ne’e.