Prizoneirus 24 halai sai, 13 kaer tiha ona

Radio, online – Prizoneirus husi komarka Becora, hamutuk ema nain 24 halai sai husi komarka, iha loron Domingu (3/11) iha tuku 09:15 otl. Husi nain 24 nee, polisia konsege kaptura ona nain 13.

Liu husi Vise Ministru Justisa, Ivo Valente katak, iha Domingu dader, porvolta tuku 08:00 hnsan ne’e, prizoneirus sira tuir missa, la kleur atu forma linha hodi simu hostia mak prizoneiru sira runggu-rangga iha laran. Tanba prizoneirus sira barak liu seguransa komarka nian, entau priznoneirus sira aproveita hodi halai sai.

Iha insidente ne’e, iha seguransa komarka nain 2 mak hetan kanek, tanba balu malu ho prizoneirus sira. Hafoin akontesementu ne’e, Ministru Justisa, Deinisio Babo no Vise Ministru, Ivo Valente too kedan iha komarka Becora.

Liu husi Vise Ministru Justisa apela ba prizoneirus sira mak sei halai namkari diak liu mai entrega-an iha polisia hodi tama fali komarka.

“Agora dadauk polisia buka nafatin sira too kaer. Nasaun nee iha lei no ordem,”dehan Ivo ho hirus uitoan.

Prizoneirus sira mak halai sai maioria husi blok A, B no C. prizoneirus nain 11 agora dadaun sei duni hela husi polisia ne’ebe sei servisu hamutuk ho F-FDTL no komunidade hotu.

Prizoneirus nain 11 mak sei buka tuir mak hanesan, autor drogadu Juga Gama,  Laurentino Bere-Mau, Patricio Dau Mali, Victor S. da Graca, Inacio de Oliveira, Mateus M. Soares, Alcino M. Pereira, Domingos Ximenes, Joao da Cruz, Orlando F. Ximenes, Angelino dos Santos, Roque F. Freitas no Agustinho S. Lay.

Tuir sasin, prizoneirus Juga Gama halai sai husi komarka hadau tan ema nia motor iha komarka nia oin.