TMR Deklara Sei La Re-Kandidata An Ba Prezidenti.

Prezidenti  Repúblika, Taur Matan Ruak, hateten nia  sei lakandidata-an tan ba Prezidenti Repúblika iha  periode 2017-2022.

Nia hato’o deklasaun ne’e ba komunidade sira iha suku Fatuhada wainhira komunidade sira husu konaba nia kontribuisaun wainhira nia mandatu remata iha fulan Maiu tinan ida ne’e.

“Hau nia mehi ida deit, hakrak atu koñese Timor. Maibe hau nia mandatu ida deit, sei la kandidata-an tan , hafoin hau nia mandatu remata hau  halo saida hau la hatene, maibe hau sei resposta iha dia 20 de Maiu ba imi nia preukupasaun ne’e”

Xefe estadu informa liu tan durante nia mandatu hakarak vizita povu Timor-Leste tomak  atu fanu fila fali povu hotu  atu hadi’a sira nia ekonomia no mos dudu oan sira  atu asesu edukasaun  hodi dezemvolve Timor-Leste.

Uluk ho imi fakar ran ba ukun rasik-an agora fila fali ho imi hisik kosar ba moris diak , tamba ne’e hau hakarak imi hotu tenki moris diak no fo kontribuisaun ba oan sira hodi sira bele matenek,  ida ne’e mak hau nia hakarak”.