Kooperativa Uniaun Kréditu Dadirah Loke Sistema Foun Hodi Fasilita Membru

Kooperativa kréditu Uniaun Dadirah lansa sistema aplikasaun foun hodi fasilita atendemetu ba membru sira hodi asesu konabá sira nia fundus ne’ebé rai iha kooperativu.

Iha entrevista, Diretor  Kooperativa kréditu Uniaun Dadirah,  João Manuel Belo, informa Dadirah uza aplikasikasun foun ho naran https://apps.sicuntiles.org  ne’e  tamba iha benefisiu ba membru no mos Jerente koperativa sira atu produz relatoriu ho sistéma otamatiku.

“uza sistema ne’e atu fasilita ami Produz relatóriu tamba sistéma otamátiku no membru sira mos bele asesu liu husi telemóvel android sira , membru sira bele hatene sira nia osan hira mak iha kooperativa, sira bele hatene sira nia debe hira mak seidauk selu,   uluk membru sira mai iha ne’e mak ami foin loke komputador hodi sira bele hatene maibe agora sira iha nebe deit sira bele asesu ” tenik diretor  iha edifisiu Dadirah 28/1/2017.

Iha biban ne’e Kooperativa kréditu Uniaun mos realiza asembleia jerál ba dala VIII hodi koalia konabá dezáfiu no preogresu sira ne’ebé durante Kooperativa kréditu Uniaun hasoru no planu ba tinan 2017 ne’ebé sei mai.

Partisipa iha lansamentu ne’e, Ministru Komérsiu Indústria no Ambiente, Constancio Pinto, ne’ebe hanesan mos orador no mos membru husi koperativu ne’e rasik.