PM Espera Elisaun Prezidensiál Sei Lao Ho Diak

Primeiru Ministru,  Rui Maria de Araújo, hasoru malu ho Xefi Estadu,  Taur Matan Ruak,  hodi koalia konaba  guvernu  nia Preparasaun iha elisaun Jeral ba Prezidenti Repúblika ba tinan ida ne’e.

Xefi Guvernu informa katak orgaun elitorál CNE  no ESTAE inkui husi parte siguransa oras ne’e dadaun esforsu an no garante katak elisaun ba Prezidensiál iha tinan ida ne’e sei lao ho susesu.

“Iha Tinan kotuk ita realíza elisaun suku ho susesu, ita nia povu Timor-Leste  hatudu  ona sira nia  maturidade no ezemplu  ne’ebe diak ba sira an  rasik no mos ba mundu,  hau fiar katak iha tinan ida ne’e elisaun Prezidensiál mos sei lao ho diak ” Tenik PM hafoin hasoru malu ho Xefi Estadu iha loron kuarta 1/2/17, iha Palasiu Prezidenti Aitarak-Laran.

Alem ida ne’e guvernu mos oras ne’e dadaun halo ona preparasaun hodi fo posse ba prezidenti foun ne’e sei realiza iha loron 20 fulan Maiu  iha komemorasaun loron restaurasaun Independénsia ba dala 15.