Lú-Olo Aprezenta programa Tranzisaun ba Prezidenti Taur Matan Ruak


Prezidenti Eleitu Francisco Guterres,  “Lú-Olo”  hasoru malu ho atuál Prezidente Taur Matan Ruak , hodi  ko’alia konaba  programa kalendáriu atividade ne’ebé sei halo tranzisaun iha fulan  ida ne’e  

Iha audensia dahuluk prezidenti eleitu ho atuál Xefi Estadu ne'e koalia liu  konaba prosesu tranzisaun liliu ekipa husi rua husi  prezidenti eleitu no atuál  hodi halo serbisu diak liu tan.

Prezidenti Eleitu hato’o lia hirak nee wainhira ba  jornalista sira,  Tersa Feira 11/4/17, iha Palasiu Prezidenti Aitarak Laran hafoin hasoru malu ho  atuál Prezidenti.

“ha’u mai ho ha’u nia ekipa atu  hasoru ho prezidenti atuál no hato’o hela katak hau nia ekipa prepara programa ho kalendáriu no atividade  ne’ebé sei hala’o iha Abril  mai  atu halo tranzisaun”. Afirma PR eleitu.

Eis Prezidenti  Parlamentu  ne'e hatutan tan, sira mos koalia konabá lei eleisaun parlamentár ne’ebé  atual Prezidenti  haruka ona ba tribunal hodi husu fiskalizasaun preventiva.

“ami koalia oituan konabá lei parlamentár  ne’ebé Prezidenti atual haruka ba tribunál hodi husu fiskalizasaun preventiva kona-ba Lei Eleisaun Parlamentar nian  ne’ebé, Xefi Estadu husu konabá  ninia konstitusionalidade ne’ebé hau husu ita hotu hein tanba ne’e prezidente nia kompetensia ”hatutan eis Prezidenti Parlamentu Nasionál

Iha biban ne’e atuál Xefi  Estadu Taur Matan Ruak,   mos husu ba entidades hotu atu fó apoiu nafatin ba  prezidenti eleitu  nia serbisu durante iha nia mandatu tinan lima mai.

Prezidenti eleitu sei hahu hala'o kna'ar iha loron 20 fulan Maio 2017-2022