Filomeno Paixaõ Aprezenta Dezenvolvimentu F-FDTL ba PR

 

Brigadeiru Jenerál, Filomeno Paixaõ,  hasoru malu  ho Prezidenti Repúblika, Taur Matan Ruak, hodi  aprezenta relatóriu semanál konaba dezenvolvimentu  Falintil-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) nian ba Xefi Estadu.

Brigadeiro Paixaõ, hateten iha enkontru  ne’e koalia liu konaba formasaun ba autoridade marítima no  oras ne’e dadaun instituisaun F-FDTL  aprezenta ona opsaun tolu ba guvernu no hein dezisaun hodi hatene  lolos konaba se mak sei iha poder atu kaer autoridade maritima ne’e.

 “Autoridade Maritima dadaun ne’e  iha Ministru Defeza nia okos, no oras ne’e dadaun atu estabelese sistema autoridade maritima ho nune’e aprezenta ona opsaun tolu ba guvernu mak hanesan autoridade maritimu sei kaer husi ministru defeza, jeneral  no brigadeiru” tenik Paixão  ba jornalista sira  iha Palasiu Prezidenti  Aitarak-Laran Kuarta Feira 19/04/17.

Nia informa liu tan iha  ona planu  atu  aumenta tan  kompnente aero iha instituisaun F-FDTL.