Timor-Leste Nia Revolusaun ba Ukun Rasik An Loloos

Radio, online - Opiniaun ne'e ninia kontiudu tomak responsavel husi hakerek nain no instituisaun. Redasaun fo pasu menu ne'e hodi ejerse ema no instituisoens nia hanoin no ideias konaba asuntu ruma ba prosesu dezenvolvimentu Timor-Leste.

Semana hirak ikus ne’e ita rona no hare iha públikasaun media kona-na ba polemika Revolusaun iha Timor Leste.  Polemika ida ne’e hamosu husi Eis Komandante Mauk Moruk no Konselu Nacional Revolusaun Maubere hasoru Governantes aktual sira iha RDTL nian laran.  Polemika ida ne’e hamosu nudar protesta hasoru Kay Rala Xanana Gusmao relasaun ho konflitu militar ne’ebe akuntese iha 1983. 

Revolusaun nudar termus ida ne’ebe ezisti kleur tebes iha histoaria humanidade nian iha mundu.  “Revolution”  husi dalen Latina katak hadulas (turn around) katak mudansa fundamental iha puder no organizasaun estruturas ne’ebe halao iha tempu ne’ebe relativamente badak.  Rezultadu revolusaun inklui mudansa major ba iha kultura, ekonomia no socio-politika instituisaun nian.

Historia hatudu katak revolusaun ba dahuluk hahu iha Franca iha 1789 no ikus liu akuntese iha Vietnam iha Sekulu 20.  Revolusaun hirak ne’e lori mudansa oioin ba organizasaun Estadu, Estruturas, klase sosial no idiologia dominante sira. 

Revolusaun hirak ne’e laos deit lori mudansa nasional iha nasaun ida nia laran maibe hamosu modelu no esperansa ho implikasaun no interese internasional ne’ebe bo’ot, liuliu ba nasaun bo’ot sira ne’ebe ho geopolitika importante, atual no potensial.

Liberdade, igualidade no fraternidade mak lori imajinasaun  hodi buka liberdade sosial ho liberdade nacional. Influensia revolusaun nian habelar  husi Jenewa to’o Santo Domingo, husi Irlandia to’o Amerika Latina no India.  Nune mos fo influensia ba teoritikus revolusaun husi Babeuf, to’o Karl Max, Lenin no grupu anti kolonial sira iha Sekulu 20.

Koalia konaba revolusaun ne’e laos termu  foun ida ba povu Timor Leste.  Historia hatudu katak povu Timor Leste hahu nia luta ba ukun rasik ho revolusaun.  Realidade ida ne’e ita hare bainhira Liurai Dom Boaventura halo revolta hasoru Portuguesa sira iha Maun Fahe iha tinan 1912. 

Nune mos povu Timor Leste hetan oprtunidade ba hahu luta ba ukun rasik bainhira akuntese revlosuaun ida iha Portugal iha loron 25 Abril 1974.  Revolusaun ida ne’e kuinesidu ho naran revolusaun aifunan.  Maske revolusaun ida ne’e halao husi militar sira maibe akuntese ho dame, la iha violensia, la iha fakar ran no mate.      

Iha tinan 24 nia laran no to’o ohin termu revolusaun sei kuinesidu iha Timor Leste.  Termu ida ne’e ita hetan bainhira ita koalia konaba FRETILIN, Frenti Revolusionariu.  Ne’e hatudu katak termus revolusaun laos problema ida.  Povu Timor Leste la hakfodak duni ho termu ida ne’e. 

Problema deit mak katak kuinesementu konaba Revolusaun sei limita deit ba konseitu ida negativu.  Konseitu nebe baibain ita rona mak revolusaun ne’e identiku ho violensia no funu ka hamonu Estadu. 

Maske nune termu revolusaun ohin loron hahu sai polemika iha Timor Leste iha semana hirak ne’e nia laran.  Polemika ida ne’e mosu bainhira Eis Komandante Brigada Vermelha, Paulino Gamma Mauk Moruk hahu koalia konaba atu halo revolusaun iha Timor Leste.  Konselhu Nacional Revolusaun mos hahu ejisti no halo ejijensias oioin ba Estadu hodi halo mundansas ba situasaun balun.

Teoria mudansa social no kultura “Karl Marx hateten katak mudansa sosial no kultura nudar produtu ida husi produsaun materialismu.  Bainhira ema riku no elitu estadu sira mak domina rekursu nasaun nian no hamosu klean entre ema minoria mak riku ho ema povu maioria mak kiak, mak loke dalan ba revolusaun. Nune mos Max Weber sosiologu seluk hare liu ba sistema hanoin, kuinesementu, fiar ne’ebe sai nudar kauza husi mudansa”. 

Hisotria haktuir katak mundu haluan revolusaun ba aspeito seluk hanesan revolusaun kultural,  revolusaun  e mental, laos deit atu hadau poder maibe hamosu hanoin ou teoria  foun, hamosu pratika foun mak diak liu, hodi servi estadu no nasaun. hatudu nesesidades maioria povu ka grupu ida nian iha kontekstu nasaun hodi atinji objetivu ida. 

Tan ne’e revolusaun ida sempre nakonu ho diferensas, konflitus, fahe malu no ikus mai hamosu violensia.  Ida ne’e akuntese tan ema balun la pronto atu simu mudansa ne’ebe radikal ka akuntese iha tempu badak nia laran no sempre fo inlfluensia ba aspeitu sira moris humana nian.

Revolusaun ho Ukun Rasik An iha nia relasaun ne’ebe metin los.  Prosesu luta ba ukun rasik an nian halao liu husi revolusaun fundamental ida. Ida ne’e refleta buat nebe Karl Max hateten mudansa social no kultura nudar produtu povu nian ida.  Nune mos tuir buat ne’ebe Max Weber hateten nudar fiar ida ne’ebe kauza mudansas, katak fiar ba ukun rasik an no fiar ba libertasaun patria no povu, fiar ba libertasaun povu husi kiak mo mukit.

Ukun rasik an ne’e nudar rezultadu ida husi revolusaun fundamental ne’ebe akuntese iha tinan 1974 iha Portugal.  Iha Timor Leste revolusaun akuntese no lidera husi Fretilin hodi luta ba ukun rasik an. Luta ida ne’e hahu husi rezistensia frente Revolusionariu ida, neebe ikus mai fahe ba frenti tolu  tolu mak hanesan gerilia, klandestina no diplomatika hodi hetan rekuinesementu internacional. 

Timoroan barak tebes mak partisipa iha revolusaun ukun rasik an nian.  Maske hasoru mate no terus oioin maibe ukun rasik an ikus mai monu iha povu nia liman. Ne’e hatudu katak revolusaun nuudar fiar ida ou espiritual povu nian no nuudar meius ba luta ida ba sivilizaun sosial nian. 

Timor Leste foin restaura ukun rasik an iha tinan 10 nia laran tan ne’e sei la iha dalan ba revolusaun violensia ka golpe ba estadu maibe nasaun sei iha dalan atu kompleta objetivu revolusaun nian ba dezenvolvimentu hodi lori povu ba moris diak no ba sociedade Timor foun ida neebe justu, dame no sustentável.  

Referensias:
http://miha.ef.uni-lj.si/_dokumenti3plus2/195099/Callinicos_-_Revolutionary_Ideas_of_Karl_Marx.pdf
http://www.marxists.org/history/usa/parties/spusa/1903/1000-thompson-whatrevsoc.pdf
http://socserv2.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/burke/revfrance.pdf

Reflesaun pesoal husi Jose Caetano Guterres

Sidadaun RDTL hela iha Dili