Vizaun:

Joventude Timorense moris iha naroman nian laran hodi livre expresa sira nian talentu atu hetan futuru ida ne’ebe demokratiku, prosperu no nabilan

 

Misaun:

1. Dezenvolve juventude sira nian talentu atu kontribui ba dezenvolvimentu nasional;

2. Transforma juventude sira nian atetudi hodi hakribit forma violensia hotu no sai ajente ba paz;

 

Valor & Prinsipiu : Non-violensia, unidade iha diversidade no demokrasia